Wskaźnik wykorzystania złoża

Żadna kopalnia podziemna na świecie nie wykorzystuje w 100% zasobów złoża, które eksploatuje.

Nie jest to możliwe głównie ze względów technicznych i bezpieczeństwa, zarówno pod ziemią i na powierzchni. Nie wszystkie też pokłady/parcele w złożu mają wystarczającą miąższość i jakość, która pozwala na ich racjonalną eksploatację.

W dokumentacji geologicznej złoża, będącej podstawowym opracowaniem dokumentującym zasoby złoża, ustala się zasoby bilansowe kopaliny. Następnie w projekcie zagospodarowania złoża wydzielane są zasoby przemysłowe – przewidywane do eksploatacji. Spośród wydzielonych zasobów przemysłowych i tak tylko ich część jest możliwa do eksploatacji. Są to zasoby operatywne, a pozostałe stanowią tzw. straty w złożu.

Średni wskaźnik wykorzystania złoża węgla kamiennego w Polsce określany jest na ok. 40-60%. Jednak dla pojedynczych pokładów wskaźnik wykorzystania zasobów przemysłowych (będących przedmiotem wydobycia) zmienia się w szerszym zakresie od 20 do 80 %. Przykładowo wskaźnik ten dla sąsiedniego złoża „Wesoła” wynosi dla poszczególnych pokładów od 0,18 do 0,59, a średnio dla złoża wynosi 0,45. Dla pobliskiego złoża „Jaworzno” wskaźnik wynosi dla poszczególnych pokładów od 0,35 do 0,56, a średnio dla złoża wynosi 0,44.
Zaznaczyć jednak należy, że powyższe wartości liczbowe dotyczą kopalń, które eksploatują węgiel metodami „na zawał”. Ten system eksploatacji powoduje znaczne, nieodwracalne odkształcenia terenu, a sytuacji takiej chcemy i musimy koniecznie uniknąć. Dlatego też proponowany przez nas system eksploatacji dostosowaliśmy do istniejącej infrastruktury miasta Mysłowice.
Nasz wskaźnik szacujemy na ok. 30 z uwagi na konieczność pozostawienia filarów ochronnych, dla zminimalizowania zagrożeń i wpływu na środowisko planujemy wydobycie węgla zalegającego jedynie w pokładzie 510 (leżącego poniżej 700 m). Zawsze kiedy planuje się eksploatację węgla a priorytetem jest zachowanie restrykcyjnych wymogów ochrony powierzchni próbuje się znaleźć kompromis. My również, projektując przyszłą działalność górniczą, musimy uwzględnić obecny stan infrastruktury powierzchniowej i tak zaplanować wydobycie, by można było wspólnie z Państwem koegzystować w tym rejonie.

Mamy pewność, że metodyka naszego przedsięwzięcia pozwoli uchronić przed zniszczeniem wrażliwe obiekty infrastruktury powierzchniowej Mysłowic.

Wybór takiej drogi jest naszym świadomym działaniem, bo tylko takie podejście zagwarantuje zarówno powodzenie biznesowego przedsięwzięcia, jak i rozwój Mysłowic z poszanowaniem interesów społecznych i wszelkich norm środowiskowych.

Jednocześnie zaproponowany przez naszą Spółkę wariant eksploatacji złoża nie wyklucza podjęcia wydobycia węgla z innych pokładów w przyszłości. Taki wariant jest brany pod uwagę, ale dopiero po przeprowadzeniu badań monitoringowych i specjalistycznych ekspertyz pod kątem bezpieczeństwa dla powierzchni i pracy górników.
 

*Przez wskaźnik wykorzystania złoża należy rozumieć „stosunek wagowy wydobytej kopaliny do całkowitej jej zawartości w złożu; uwzględnia on straty wynikające z naturalnych warunków zalegania złoża, technicznych warunków jego eksploatacji oraz sposobu ewentualnej przeróbki mechanicznej”