Szkody górnicze i odpowiedzialność przedsiębiorcy

Prace zmierzające do udostepnienia złoża oraz sam proces wydobycia surowca nie wygenerują odkształceń terenu w kategorii wyższej niż I. Oznacza to, że naszą działalność górniczą planujemy tak, aby nie spowodowała odkształceń większych niż 1,5 mm/m (poniżej 0,15 mm/m; zgodnie z definicją: „mogą powstać małe, nieszkodliwe uszkodzenia”). Wychodzimy z założenia, że jedynie taka strategia gwarantuje całkowite bezpieczeństwo obiektów infrastruktury powierzchniowej.

Te założenia zostały potwierdzone w wykonanym przez Główny Instytut Górnictwa Raporcie o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu węgla kamiennego wraz z kopaliną towarzyszącą ze złoża „Brzezinka 3” oraz na budowie, prowadzeniu i likwidacji Zakładu Górniczego „Brzezinka 3”, który jest poddany szerokim konsultacjom społecznym w ramach postępowania ws. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia.

Działalność górniczą zaplanowaliśmy w taki sposób, aby zminimalizować wpływy eksploatacji złoża na infrastrukturę powierzchniową  i nie przekroczyć I kategorii odkształceń. Cel osiągnęliśmy planując system chodnikowy z podsadzką z dodatkowo „rozrzedzoną” eksploatacją w newralgicznych obszarach, pod obiektami/grupami obiektów o szczególnej wrażliwości.

W efekcie opracowaliśmy system eksploatacji z prognozowanymi nachyleniami i odkształceniami kwalifikującymi powierzchnię do 0 i I kategorii terenów górniczych, przy czym maksymalne prognozowane wartości wskaźników deformacji są mniejsze od połowy wartości dopuszczalnych dla I kategorii.

Przepisy prawne z zakresu szkód górniczych:

Kwestie naprawy szkód regulowane są Ustawą Prawo geologiczne i górnicze z dnia 9 czerwca 2011 r., DZIAŁ VIII ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA SZKODY. Zgodnie z tą ustawą odpowiedzialność za szkody ponosi przedsiębiorca prowadzący ruch zakładu górniczego. W związku z tym obowiązkiem, w corocznym budżecie Spółki rezerwowane będą środki niezbędne na ponoszenie kosztów związanych z likwidacją ewentualnych szkód.
Podczas realizacji przedsięwzięcia, mając na szczególnej uwadze bezpieczeństwo i interes ludności Mysłowic, środowisko naturalne oraz dobro projektu będziemy dążyć do eliminacji/minimalizacji ryzyka powstania szkód górniczych.