Planowany system eksploatacji złoża węgla kamiennego

System eksploatacji węgla kamiennego złoża „Brzezinka 3”, został zaplanowany tak, aby zminimalizować odkształcenia powierzchni terenu. Przed podjęciem decyzji o rozpoczęciu projektu rozważyliśmy wszystkie dostępne technologie i metody wydobywcze. Po miesiącach dyskusji i analiz uznaliśmy, że wydobycie złoża węgla kamiennego znajdującego się pod Mysłowicami, jest możliwe. Wedle naszych ustaleń proces taki wymagać będzie jednak zastosowania najnowszych, innowacyjnych technologii oraz świeżego, niekonwencjonalnego podejścia do górnictwa. Minimalizacje wpływu planowanej eksploatacji na powierzchnię terenu, a więc i na infrastrukturę powierzchniową, zagwarantuje wydobycie złoża (pokładu 510) metodą chodnikową (systemem krótkofrontowym w odmianie „rib panel extraction” z wykorzystaniem do urabiania kombajnów „continuous miner”) oraz z zastosowaniem podsadzki hydraulicznej. Ten system eksploatacji zakłada wydobycie surowca chodnikami eksploatacyjnymi przy zastosowaniu swoistych filarów ochronnych, w obrębie całego złoża. Szerokość chodników wyniesie do 6 metrów. Każdy chodnik oddzielony będzie od następnego, równoległego chodnika filarem węglowym o szerokości nie mniejszej niż dwukrotna szerokość chodnika. Dokładna szerokość filara wyznaczona zostanie na podstawie kryterium wytrzymałościowego - I kryterium dopuszczalnej deformacji powierzchni, tak aby zapewnić prognozowane odkształcenia powierzchni nie większe niż na poziomie I kategorii. System częściowej eksploatacji węgla zmniejszy do minimum ryzyko wystąpienia tąpań.

Krótkofrontowe systemy wydobycia węgla zastosowano w Europie m.in. w niemieckim Zagłębiu Ruhry i w Wielkiej Brytanii. Nasi zachodni sąsiedzi zdecydowali się na taką eksploatację surowca z filarów pozostawionych przed laty, podczas wydobywania złóż systemem „zawałowym”. Metoda okazała się być bezpieczna i do dziś, z powodzeniem pozwala wydobywać węgiel pod miastami wysoce zurbanizowanych regionów.

Proponowany przez nas system eksploatacji węgla stosowany jest pod wieloma miastami zachodnich Niemiec. Nigdzie jednak nie pozwala on osiągnąć wydobycia na takim poziomie, jak to planowane w Mysłowicach (1,3 mln ton/rok). Mysłowice zatem prócz oczywistych korzyści finansowych oraz tych związanych z powstaniem nowych miejsc pracy i aktywizacją gospodarczą regionu, mogą stać się „Prekursorem” nowoczesnej i bezpiecznej technologii w Polsce. Nowoczesne górnictwo, z pogranicza najnowszych technologii oraz świata nauki, wsparte naszą wizją i akceptacją społeczeństwa, a także władz Mysłowic, otwiera przed Miastem drzwi do „Świata wielkiej nauki i nowoczesnych technologii”.

Metoda chodnikowa, a metoda ścianowa z zawałem stropu

System eksploatacji, który zastosujemy w przyszłej kopalni różni się diametralnie od powszechnie dziś stosowanej w GZW metody ścianowej z zawałem stropu. Metoda chodnikowa poprzez geometrię (kształt i wielkość) wybranego pola, przy zastosowaniu systemu filarów minimalizuje ryzyko powstania odkształceń powierzchni, a więc i ryzyko powstania szkód. Proponowany system obniża kategorię odkształceń do I, względem kategorii III (i wyższych) przy eksploatacji metodą ścianową z zawałem stropu. Metoda chodnikowa to również znacznie bardziej efektywny sposób wydobycia surowca. Prędkość wybierania dwukrotnie wyższa niż ta cechująca metodę ścianową z zawałem stropu gwarantuje rentowność przedsięwzięcia.

ROZPATRYWANY PARAMETR METODA ŚCIANOWA METODA CHODNIKOWA
KSZTAŁT I WIELKOŚĆ
WYBRANEGO POLA
b. duża powierzchnia średnio
ok. 150-250m x 500-1500 m
chodnik o szer. 5-6m i dług. 200-220m
PRĘDKOŚĆ WYBIERANIA
 
mała - dla GZW ok. 8m/d 16 m/d
KATEGORIA ODKSZTAŁCEŃ
POWIERZCHNI
III i wyższe I (II, w zależności od szer. filarów)