Inwestor: forma prawna i zabezpieczenia

1.Czy spółka posiada siedzibę w naszym mieście?

Spółka Brzezinka ma od 2012 swą siedzibę i biuro w Mysłowicach, w odróżnieniu od innych kopalń działających na terenie miasta. Dzięki temu, planowana kopalnia jako jedyna fedrująca pod Mysłowicami będzie odprowadzała do kasy miasta liczne opłaty i podatki, w tym opłatę eksploatacyjną i podatek od nieruchomości (powierzchniowe obiekty budowlane zakładu górniczego będą się znajdowały w obrębie Mysłowic stąd te podatki).

 

2.Kto jest właścicielem węgla pod Mysłowicami?  

Zgodnie z polskim prawem, właścicielem złóż węgla kamiennego jest Skarb Państwa. To Skarb Państwa ustanawia tzw. „użytkowanie górnicze” czyli rodzaj zgody na użytkowanie przestrzeni, w której znajduje się złoże. Spółka uzyskała taką zgodę na użytkowanie od Skarbu Państwa. Dodatkowo Spółka uzyskała  koncesję na wydobywanie węgla kamiennego od właściwego ministra. W zamian za to przedsiębiorca górniczy ponosi należne opłaty i podatki, koszt stworzenia nowego zakładu pracy, zatrudnienia. Przedsiębiorca posiadający koncesję jest zobowiązany do uiszczania szeregu opłat i podatków, które w przypadku branży górniczej są wysokie. Wiele z tych opłat i podatków wpłynie do budżetu miasta, w którym prowadzona jest działalność. Dlatego najbogatsze gminy w Polsce to gminy górnicze. Dana gmina przeznacza wpływające do jej budżetu środki na rozwój miasta, czego finalnym beneficjentem są jego mieszkańcy. Część opłat płacimy już teraz, są to wynagrodzenia należne Skarbowi Państwa.
 

3.Ile środków będzie wpływać do kasy miasta? 

Zanim rozpoczniemy pracę zakładu minie jeszcze wiele lat wiec nie można teraz dokładnie określić wysokości opłat i podatków, które wpłyną do kasy miasta z uwagi na zmieniające się przepisy i wysokości opłat i podatków. Jednakże na pewno będą to wielomilionowe kwoty, szacujemy że opłaty i podatki sięgną 25 mln zł z czego około 10 mln zasili bezpośrednio kasę miasta.

 

4.Czy firma Brzezinka jest finansowo przygotowana na likwidację szkód górniczych? Czy jej majątek wystarczy na pokrycie szkód?

Przewidujemy, że koszt inwestycji przekroczy 2 mld zł. Finansowanie naszego projektu będzie zasadniczo opierało się na trzech źródłach tj: kapitałach własnych Grupy ECI, finansowaniu zewnętrznym i przychodach generowanych przez projekt.
Aktywa ECI oraz kwota zrealizowanych inwestycji na poziomie przekraczającym 1 miliard złotych to parametry ukazujące skalę prowadzonej działalności. Jednocześnie chcielibyśmy zwrócić uwagę, iż potencjał samego projektu i generowany przez niego strumień przychodów znacząco podwyższą możliwości finansowe projektu Brzezinka 3 związane ze wszystkimi jego aspektami. Także włączając w to kwestie ewentualnych odszkodowań z tytułu szkód górniczych. Choć ze względu na planowaną technologię eksploatacji, spodziewamy się bezprecedensowo niskiego oddziaływania na powierzchnię. Większość obszaru na którym będzie się prowadzić wydobycie zastosowaną metodą będzie spełniać kategorię „O” i kategorię „I” terenu górniczego. Oznacza to, że budynki na powierzchni nie będą musiały być dodatkowo zabezpieczane.
 

5.Jak będzie sfinansowana budowa zakładu wydobywczego?

Koszt budowy zakładu wydobywczego szacujemy na ok. 2 mld zł. Przez ostatnie dziewięć lat na prace poszukiwawcze i przygotowawcze spółka Brzezinka wydała kilkadziesiąt milionów złotych.
Budowa kopalni zostanie sfinansowana w formule project finance. Brzezinka podpisała umowę z jedną ze światowych firm typu business consulting, której domeną jest także strukturyzowanie finansowania. Oczywistym jest, że tego typu projekt będzie wymagał, poza partnerem finansowym, także zaangażowania partnera branżowego. / Finansowanie naszego projektu będzie zasadniczo opierało się na trzech źródłach tj: kapitałach własnych Grupy ECI, finansowaniu zewnętrznym i przychodach generowanych przez projekt.

 

6.Kto jest właścicielem spółki Brzezinka?

Zarejestrowana w Mysłowicach spółka Brzezinka należy do polskiej grupy kapitałowej ECI, zaangażowanej w kilka branż w Polsce i poza jej granicami, w tym w sektor nieruchomości, finanse, media, sektor geologiczny i górnictwo.

 

7.Czy spółka Brzezinka może sprzedać koncesję? Czy może być pośrednikiem? Czy kopalnia nie zostanie sprzedana do podmiotu spoza Mysłowic?

Od początku rozmów prowadzonych z władzami miasta Mysłowice ponad 8 lat temu deklarowaliśmy, że pozostaniemy jako inwestor w projekcie przez cały jego realizacji i tej deklaracji zamierzamy dotrzymać.
Dodatkowo wyjaśniamy, iż nie ma możliwości samodzielnego zbycia koncesji przez spółkę. Zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym zakresie koncesję na wydobywanie węgla może przenieść na inny podmiot jedynie organ koncesyjny w drodze decyzji, po spełnieniu wielu warunków przez oba podmioty.  Kwestie dotyczące przenoszenia decyzji administracyjnej o udzieleniu koncesji na wydobywanie węgla kamiennego, podlegają odrębnemu reżimowi prawnemu ograniczającemu swobodną zbywalność w tym przedmiocie.