Bezpieczeństwo na powierzchni

1.Kto robił analizę oddziaływania na powierzchnię?

Prognozę oddziaływań na powierzchnię dla projektu Brzezinka 3 wykonał zespół pracowników naukowych Głównego Instytutu Górnictwa w Katowicach pod kierunkiem prof. Andrzeja Kowalskiego, który jest gwarantem opracowanej prognozy. Program  obliczeniowy, który wykorzystany został do opracowania prognozy był i  jest stosowany przy opracowywaniu prognoz oddziaływania na powierzchnię innych polskich kopalń projektujących eksploatację w nowych rejonach, np. ZG Sobieski we wsch. partii złoża, ZG Halemba na złożu Śmiłowice. Prognoza jest sprawdzona. I zweryfikowana dokonaną eksploatacją.
 

2.Czy będzie robiona analiza budynków odnośnie odporności na szkody górnicze?

Przed rozpoczęciem eksploatacji zinwentaryzowana zostanie infrastruktura powierzchniowa na obszarze projektowanej eksploatacji. Analizie budowlanej poddane zostaną – szczególnie pod kątem przenoszenia odkształceń od skutków planowanej eksploatacji obiekty infrastruktury powierzchniowej. Zgodnie z przepisami prowadzony będzie stały monitoring obniżeń powierzchni terenu. Wyniki z prowadzonych obserwacji i inwentaryzacji będą przekazywane do wiadomości Miastu.
Część Mysłowic jest dotknięta szkodami górniczymi. Spowodowały je w przeszłości kopalnie wydobywające systemem ścianowym na zwał. Dlatego trudno porównywać ich działalność do  planowanego w Brzezince 3 systemu komoro-filarowego na podsadzkę, który nie będzie powodował takich szkód jak ten ścianowy na zawał.
Przedsiębiorca górniczy (spółka), z mocy prawa odpowiada i będzie ponosić odpowiedzialność za budowę, ruch zakładu górniczego, jego likwidację, jak i ewentualne szkody.

 

3.Pod moim budynkiem istnieją pustki po starych zrobach. Mój budynek nie był zabezpieczony przed szkodami górniczymi. Co z tym zrobicie?

Przyjętym i uzgodnionym z Miastem sposobem rozwiązywania zgłoszonego przez Panią/Pana problemu będzie przeprowadzona analiza budowlana przez powołanych uprawnionych specjalistów z zakresu budownictwa i górnictwa przy udziale przedstawicieli Miasta. Wynikiem prac Komisji będą wnioski do zastosowania i wykonania na podstawie opracowanej oceny.  O wynikach pracy Komisji zostanie każdy zainteresowany zostanie poinformowany, a następnie przedstawione zostaną im ewentualne działania jakie będą podjęte dla minimalizacji ewentualnego zagrożenia. Po uzgodnieniu (wyrażeniu zgody, podpisaniu umowy, itp) mogą zostać zlecone działania naprawcze.
Przyjęty przez nas sposób i zakres eksploatacji gwarantują minimalizację ryzyka wystąpienia szkód górniczych. Przeprowadziliśmy analizę istniejących starych zrobów na terenie Mysłowic i wzięliśmy pod uwagę ich występowanie  w kontekście planowanej eksploatacji złoża. Przed rozpoczęciem robót górniczych w danym rejonie dokonane zostaną badania górotworu pod kątem występowania starych zrobów, poddane zostaną one ocenie czy istnieje zagrożenie ich reaktywacji i następnie w przypadku gdyby tak było wprowadzona zostanie procedura ich zabezpieczenia.
 

4.Czy zostały lub zostaną przeanalizowane płytkie wyrobiska, które znajdują się pod Brzezinką i pod Brzęczkowicami?

Tak, dokonaliśmy takich analiz, wykonał je również zespół ekspercki w GIG w Katowicach. Dotychczas uwzględniliśmy wszystkie dostępne dane, które wskazują występowanie starych wyrobisk górniczych (źródła: WUG, Miasto Mysłowice). Dodatkowo przed rozpoczęciem eksploatacji wykonamy badania aby zidentyfikować stare wyrobiska górnicze, które do tej pory  nie zostały zinwentaryzowane. Koncepcja kopalni, jej założenia, system eksploatacji i planowane technologie będą zapobiegać reaktywacji starych zrobów.
 

5.Czy z zysków zostaną pokryte renowacje dróg, które zostaną jeszcze bardziej naruszone przez ciężki transport?

Spółka we współpracy z miastem wypracowała najbardziej nieuciążliwy wariant dróg transportowych. Przede wszystkim transport odbywał się będzie głównie koleją , natomiast w przypadku transportu samochodowego będzie on prowadzony poza obszarem zabudowanym, bezpośrednio do drogi krajowej S1. Gwarantuje to bezpośredni transport materiałów do kopalni z pominięciem dróg  miejskich.
Na dalszym etapie inwestycji będzie to szczegółowo dopracowywane z miastem. Oczywiście  wszelkie ewentualne szkody, wywołane przez nasz transport zostaną naprawione przez Spółkę
.
 

6.Czy w obszarze wydobycia domy są zabezpieczone przez eksploatacją?

W obszarze wydobycia wiele domów posiada zabezpieczenia. Z informacji, które posiadamy na przykład osiedle Zawadzkiego   ma zabezpieczenia na II kategorię górniczą. Jednak ocena stanu zabezpieczeń będzie poddana ocenie podczas inwentaryzacji obiektów powierzchniowych przed rozpoczęciem eksploatacji.  Planując naszą inwestycję kierowaliśmy się bezpieczeństwem dla miasta i jego mieszkańców, gdyż tylko wtedy taka inwestycja będzie miała rację bytu. Dlatego też przyjęty został przez nas odmienny od powszechnie stosowanego systemu ścianowego na zawał  system komorowo-filarowy z zastosowaniem podsadzki, którego największą zaletą jest wysokie zminimalizowanie oddziaływania inwestycji na powierzchnię i infrastrukturę budowlana się tam znajdującą.

 

7.Co to jest kategoria górnicza? Co oznaczają te liczby?

Istnieje sześć stopni kategorii górniczej – czyli zagrożenia terenu szkodami górniczymi – To kategorie od 0 (najniższej, teren nie zagrożony) do V (najwyższej, teren najbardziej zagrożony) kategorii górniczej. Na terenach o kategorii „0” i „I” nie są wymagane dodatkowe zabezpieczenia budynków.
Jeśli wybudowano domy zgodnie z obowiązującymi przepisami  oraz pozwoleniem na budowę uzyskanym na podstawie projektu budowlanego, dokumentacji budowlanej to dany obiekt budowlany posiada zabezpieczenie do przeniesienia odkształceń określonych dla I kategorii terenów górniczych. Te kwestie będą weryfikowane jednoznacznie w trakcie przeprowadzania inwentaryzacji infrastruktury powierzchniowej.

 

8.Czy inwentaryzacja nieruchomości będzie też prowadzona na prywatnych terenach?

Inwentaryzacja będzie prowadzona na terenach udostępnionych przez właścicieli i za ich zgodą.