Projekt Brzezinka 3

Brzezinka Sp. z o.o. S.K.A. na podstawie uzyskanych zezwoleń, w tym koncesji na rozpoznawanie złoża węgla kamiennego, udokumentowała złoże węgla kamiennego Brzezinka 3 zlokalizowanego w obrębie administracyjnym miasta Mysłowice.

W ramach koncesji Spółka została zobowiązana przez Ministra Środowiska do wykonania otworów rozpoznawczo-badawczych. Podczas wierceń pozyskano informację geologiczną o złożu, która została przekazana Skarbowi Państwa.

Celem wykonania otworów rozpoznawczo-badawczych było zweryfikowanie dotychczasowych archiwalnych danych geologicznych, uzyskanie informacji geologicznej umożliwiającej udokumentowanie złoża, rozpoznanie warunków hydrogeologicznych oraz zbadanie struktury i budowy warstw nadkładu skał stropowych, występowania pokładów węgla i ich miąższości oraz parametrów jakościowych.

Spółka wykonała i zakończyła otwór badawczy N-M2 zlokalizowany w rejonie ul. Dworcowej w Mysłowicach. Nieruchomość, w obrębie której był wiercony otwór została doprowadzona do stanu pierwotnego i zwrócona właścicielowi.

Na podstawie uzyskanych wyników prac geologicznych oraz na podstawie archiwalnych danych udokumentowano złoże węgla kamiennego "Brzezinka 3". Spółka wykonała Projekt Zagospodarowania Złoża oraz Raport o oddziaływaniu na środowisko oraz uzyskała Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach planowanego przedsięwzięcia Spółka aktualnie jest na etapie wystąpienia o koncesję na wydobywanie węgla kamiennego ze złoża Brzezinka 3.

Planowany do realizowania Projekt Górniczy Brzezinka 3 jest szeroko konsultowany i uzgadniany z właściwymi organami administracji oraz ze społeczeństwem. Zgodnie z przepisami prawa właściwy organ administracji publicznej zapewnił społeczeństwu możliwość udziału w postępowaniu w sprawie wydania Spółce decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu węgla kamiennego ze złoża Brzezinka 3.
 

Charakterystyka Projektu Brzezinka 3: