Projekt Brzezinka 3

Koncesje  Firma BRZEZINKA, na podstawie koncesji Ministra Środowiska, udokumentowała złoże węgla kamiennego „Brzezinka 3”. W złożu znajduje się ponad 88 mln ton węgla kamiennego wysokiej jakości o wysokiej kaloryczności i bardzo niskiej zawartości popiołu i siarki. Po wykonaniu prac i robót geologicznych, udokumentowaniu złoża, zatwierdzeniu dokumentacji geologicznej złoża przez Ministra Środowiska, przekazaniu wyników do organu koncesyjnego, wykonaniu Projektu zagospodarowania złoża oraz Raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, Spółka wystąpiła w 2019 roku o koncesję na wydobywanie kopaliny. W listopadzie 2020 Minister Klimatu i Środowiska swoją decyzją udzielił spółce takiej koncesji. Przyznanie koncesji wydobywczej zostało poprzedzone wydaniem przez RDOŚ w Katowicach decyzji środowiskowej dla planowanego przedsięwzięcia. Uwzględnia ona warunki budowy zakładu wydobywczego, uzgodnione w 2016 roku z władzami miasta Mysłowice.