Korzyści

Korzyści społeczne wynikające z realizacji Projektu Brzezinka 3:

- powstanie około 900 nowych miejsc pracy w przyszłej kopalni

- powstanie od 3000 do 4000 nowych miejsc pracy w firmach okołogórniczych

- realizacja inwestycji na bazie przedsiębiorstw mysłowickich

- współpraca z powiatowym urzędem pracy i władzami miasta celem organizacji miejsc pracy dla lokalnej ludności

- aktywacja gospodarcza i rozwój miasta

- rozwój lokalnych przedsiębiorstw

- oddłużenie miasta poprzez zwiększenie wpływów do budżetu gminy z podatków

- rozwój infrastruktury naziemnej

- kontynuacja tradycji górniczych

- wykorzystanie potencjału ludzkiego oraz zasobów węgla

- przeciwdziałanie importowi węgla kamiennego

- niezależność energetyczna kraju

- racjonalna gospodarka kopaliną skarbu państwa

Naszym celem jest skuteczne realizowanie założeń Społecznej Odpowiedzialności Biznesu, gdyż postrzegamy siebie nie tylko jako inwestora, ale także jako przyszłego członka społeczności, w której planujemy prowadzić działalność. Za słuszne uważamy budowanie strategii w oparciu o wspólne ustalenia i przemyślenia oraz wzajemne zaufanie. Przedsięwzięcie osiągnie dochodowy charakter jedynie przy minimalizacji wszelkich zagrożeń, a także bliskiej współpracy z ludnością, przedsiębiorcami i władzami regionu. Łączy nas wspólny interes, oraz wizja lepszego jutra.