Dane rejestrowe

Brzezinka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. z siedzibą w Mysłowicach
KRS: 0000409700
NIP: 521-362-68-78
REGON: 145 991 640
Kapitał zakładowy: 1 700 000,00 zł (słownie: jeden milion siedemset tysięcy złotych 00/100) wpłacony w całości.
Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Sposób reprezentacji: Wspólnikiem uprawnionym do reprezentowania spółki i prowadzenia jej spraw jest komplementariusz
Adres siedziby Spółki:
ul. Mikołowska 12A/3
41-400 Mysłowice

 
 
Brzezinka Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 
KRS: 0000409167
NIP: 521-362-64-01
REGON: 145 973 055
Kapitał Zakładowy: 1 200 000,00 zł.
Organ rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Siedziba Spółki:
ul. Marynarska 15
02-674 Warszawa