Kontakt z Akcjonariuszami

Informacje dla akcjonariuszy

Brzezinka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowo - akcyjna

 14.02.2020 Uprawniony do samodzielnej reprezentacji Prezes Zarządu spółki pod firmą: „Brzezinka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” z siedzibą w Warszawie (numer KRS: 0000409167), będącej komplementariuszem uprawnionym do reprezentowania spółki pod firmą: „Brzezinka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowo - akcyjna” (numer KRS: 0000409700) (dalej jako: „Spółka”), niniejszym ogłasza, iż w dniu 14.02.2020 dokonano wpisu do rejestru przedsiębiorców KRS dot. Spółki, nr 20, następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać:
1 1. 31.01.2020R. REP.A NR 88/2020 , NOTARIUSZ AGNIESZKA PUSZKARSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIENIONO: §6 UST. 1; §7; § 12 UST. 2
Rub. 7. Dane komplementariuszy wpisać: 1 1. LESKOWICZ 2. JERZY TADEUSZ 3. 46042308351 5. TAK 6. TAK 7. TAK 8. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania spółki
wykreślić: 1 1. SPÓŁKĘ REPREZENTUJE SAMODZIELNIE KOMPLEMENTARIUSZ – BRZEZINKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE. SPOSÓB REPREZENTACJI BRZEZINKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE. PREZES ZARZĄDU BRZEZINKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ – JERZY TADEUSZ LESKOWICZ ORAZ CZŁONEK ZARZĄDU BRZEZINKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - ROBERT ALFRED MADEJ. DO SAMODZIELNEGO REPREZENTOWANIA KOMPLEMENTARIUSZA UPRAWNIONY JEST PROKURENT - JAKUB BARTŁOMIEJ SAGAN.
wpisać: 1. WSPÓLNIKIEM UPRAWNIONYM DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI I PROWADZENIA JEJ SPRAW JEST KOMPLEMENTARIUSZ
PRub. Dane komplementariuszy reprezentujących spółkę 1 1. LESKOWICZ 2. JERZY
TADEUSZ 3. 46042308351
 15.10.2020 Brzezinka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. niniejszym informuje o dokonaniu pierwszego wezwania akcjonariuszy spółki Brzezinka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. do zwrotu dokumentów akcji, zgodnie z art. 16 Ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. – o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2019 poz. 1798 z późn. zm.).
10.11.2020 Brzezinka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. niniejszym informuje o dokonaniu trzeciego wezwania akcjonariuszy spółki Brzezinka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. do zwrotu dokumentów akcji, zgodnie z art. 16 Ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. – o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2019 poz. 1798 z późn. zm.).
10.11.2020 Brzezinka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. niniejszym informuje o dokonaniu trzeciego wezwania akcjonariuszy spółki Brzezinka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. do zwrotu dokumentów akcji, zgodnie z art. 16 Ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. – o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2019 poz. 1798 z późn. zm.).
8.12.2020 „Brzezinka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. niniejszym informuje o dokonaniu czwartego wezwania akcjonariuszy spółki Brzezinka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. do zwrotu dokumentów akcji, zgodnie z art. 16 Ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. – o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2019 poz. 1798 z późn. zm.).”
07.01.2021 Brzezinka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. niniejszym informuje o dokonaniu piątego wezwania akcjonariuszy spółki Brzezinka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. do zwrotu dokumentów akcji, zgodnie z art. 16 Ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. – o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2019 poz. 1798 z późn. zm.).


„Brzezinka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowo - akcyjna z siedzibą w Mysłowicach, przy ul. Mikołowskiej 12A/3, 41-400 Mysłowice, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000409700, NIP: 5213626878 oraz numer REGON: 145991640, o kapitale zakładowym w wysokości 1.700.000,00 PLN (słownie: jeden milion siedemset tysięcy złotych 00/100) wpłaconym w całości.”