Kontakt

Siedziba: 
Brzezinka Sp. z o.o. SKA
ul. Mikołowska 12A lok. 3
41-400 Mysłowice
 
Biuro w Warszawie
Brzezinka Sp. z o.o. SKA
ul. Marynarska 15
02-674 Warszawa
 
Tel. + 48 22 375 6000
Tel. + 48 693 805 005
Fax. +48 22 318 83 31
Email: brzezinka3@brzezinka3.eu
 


Kontakt z Akcjonariuszami

Skontaktuj się z nami:


 
Imię, Nazwisko:  
E-mail:
Wiadomość:
 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest BRZEZINKA Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Marynarska 15 
2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu nawiązania kontaktu na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia
o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. jako usprawiedliwionego interesu administratora
3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty będące zaangażowane w kontakt
4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 2 lat
5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania
6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
7) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością nawiązania kontaktu


Brzezinka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowo - akcyjna z siedzibą w Mysłowicach, przy ul. Mikołowskiej 12A/3, 41-400 Mysłowice, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000409700, NIP: 5213626878 oraz numer REGON: 145991640, o kapitale zakładowym w wysokości 1.700.000,00 PLN (słownie: jeden milion siedemset tysięcy złotych 00/100) wpłaconym w całości.